Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

 1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka ochrony prywatności („Polityka”) dotyczy Grupy spółek ABB, co oznacza spółkę ABB Ltd z siedzibą w Szwajcarii oraz każdy podmiot, w którym spółka ABB Ltd z siedzibą w Szwajcarii dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, pakietem większościowym lub posiada bądź kontroluje większość praw głosu. Firma ABB, zidentyfikowana jako administrator danych (zwana dalej „ABB” lub „my”), odpowiedzialna jest za przetwarzanie Państwa danych osobowych i kontrolę sposobu ich użycia zgodnie z niniejszą Polityką.

Nadrzędnym priorytetem firmy ABB jest poszanowanie Państwa prawa do ochrony danych. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jak je przetwarzamy oraz jakie mają Państwo prawa odnośnie do swoich danych osobowych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

ABB Sp. z o.o., ul. Żeganska 1, Warszawa 04-713 administratorem Państwa danych osobowych — ta firma ponosi odpowiedzialność za prywatność Państwa danych.

Inn spółki zależne ABB wskazane w punkcie „Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe (w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz poza nimi lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi)” mogą również otrzymywać i przetwarzać Państwa dane osobowe w charakterze administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane i niniejsza Polityka ma również do nich zastosowanie.

W zakresie koniecznym do wypełnienia naszych obowiązków dotyczących programu „Students Association” oraz innych programów realizowanych wspólnie z instytucjami naukowymi (np. uniwersytetami lub szkołami wyższymi) uzyskaliśmy Państwa dane osobowe również od tych instytucji.

 1. Jakie rodzaje informacji gromadzimy i wykorzystujemy?

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, między innymi: imię, nazwisko, adres numer telefonu oraz adres e-mail;
 • Dane dotyczące posiadanego doświadczenia i umiejętności między innymi: kwalifikacje, dyplomy, wykształcenie i odbyte kursy, życiorys, CV, dane dotyczące wcześniejszej nauki oraz osiągnięć;  
 • Materiały medialne, takie jak zdjęcia oraz nagrania wideo, w przypadku stworzenia takiego materiału w związku z wydarzeniem lub programem organizowanym przez ABB, w bierzecie Państwo udział;
 • Dane finansowe, w szczególności numer konta bankowego oraz dokumenty dotyczące zasobów finansowych – w przypadku uczestnictwa w programie przewidującym ocenę stanu finansowego lub dokonywanie wypłat na rzecz podmiotu danych.   Jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia zobowiązań podatkowych (w tym deklaracji podatkowych), możemy również przetwarzać dodatkowe dane identyfikacyjne, w szczególności datę urodzenia i nazwisko.
 1. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • tworzenie i organizacja wydarzeń oraz programów o nie marketingowym charakterze;
 • organizacja i prowadzenie kampanii marketingowych, konkursów lub innych działań promocyjnych lub wydarzeń, w których zdecydują się Państwo uczestniczyć.

Zbieramy wyłącznie Państwa dane osobowe, które są nam potrzebne w wyżej opisanych celach. Niektóre zbierane od Państwa dane osobowe mogą dotyczyć członków Państwa rodziny. W takim przypadku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie niniejszej informacji również wskazanym osobom. 

Do celów statystycznych, doskonalenia naszych usług i testowania naszych systemów informatycznych wykorzystujemy w miarę możliwości jak najwięcej danych zanonimizowanych. Oznacza to, że dane te nie pozwalają na (bez)pośrednią identyfikację Państwa lub wyodrębnienie Państwa jako osoby.

 1. Co się stanie, jeżeli nie dostarczą nam Państwo informacji, o które się zwróciliśmy, lub jeżeli zwrócą się Państwo do nas o zaprzestanie przetwarzania Państwa informacji

Jeśli dotyczy to operacji przetwarzania danych związanych z rejestracją i uczestnictwem w jednej z naszych kampanii, konkursów lub innych wydarzeń, ABB nie będzie w mogła zapisać Państwa do udziału w tym wydarzeniu i ogólnie rzecz biorąc realizować opisanych powyżej celów bez podania pewnych danych osobowych. Chociaż nie możemy zobowiązać Państwa do udostępnienia nam Państwa danych osobowych, należy pamiętać, że może to mieć konsekwencje, które mogą mieć negatywny wpływ na Państwa sytuację, np. brak możliwości wstępu lub udziału w niektórych wydarzeniach.

 1. Podstawa prawna, na którą się powołujemy

Wykorzystując Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce, powołujemy się na następujące podstawy prawne w zależności od sytuacji:

 • Będziemy opierać się na naszym uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie organizacji i zarządzania danym konkursem, programem lub innym wydarzeniem, w którym zdecydowali się Państwo uczestniczyć. Naszym uzasadnionym interesem w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych w tym celu jest zarządzanie imprezami i interakcja (np. rejestracja, przygotowanie konkursu itp.);
 • Musimy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy związanej z uczestnictwem w danym programie lub konkursie, a także w ramach działań przed umownych zmierzających do zawarcia takiej umowy;
 • Możemy również poprosić Państwa o zgodę w momencie zbierania pewnych kategorii danych osobowych, np. zdjęć, materiałów komunikacyjnych i wydarzeń. Jeśli poprosimy Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu, przypomnimy Państwu, że mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę i poinformujemy, w jaki sposób mogą Państwo to zrobić.
 1. Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe (w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz poza nimi lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi)

Dzielimy się Państwa danymi osobowymi wyłącznie z innymi spółkami zależnymi firmy ABB lub osobami trzecimi, jeżeli jest to konieczne dla celów opisanych w tabeli poniżej. Zawsze stosujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe, jeżeli udostępniamy je podmiotowi stowarzyszonemu lub osobie trzeciej, przekazując je lub udostępniając poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi. Przykładami tych zabezpieczeń są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające ich odpowiedni poziom (czytaj więcej), Standardowe Klauzule Umowne (czytaj więcej), Certyfikacja Tarczy Prywatności (czytaj więcej) i Wiążące Reguły Korporacyjne, które zostały przyjęte przez niektórych z naszych dostawców (czytaj więcej). Aby chronić Państwa dane osobowe, wdrożyliśmy dodatkowe środki w ramach przekazywania danych poza UE, EOG i poza kraj, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi. Jeżeli chcą Państwo otrzymać opis wdrożonych zabezpieczeń, proszę złożyć wniosek na stronie www.abb.com/privacy.

Kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Spółki stowarzyszone i zależne firmy ABB

Polska, Szwajcaria

Organizacja wydarzeń I programów na rzecz administratora danych   

Uniwersytety, szkoły wyższe lub inne placów edukacyjne

Polska

Wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z uczestnikiem programu oraz placówką edukacyjną.    

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na podstawie obowiązującego prawa firma ABB musi przechowywać niektóre dane osobowe przez minimalny okres czasu. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres konieczny dla celów opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności. Państwa dane osobowe przetwarzane w zakresie poszczególnych programów lub wydarzeń będą przechowywane do jednego roku lub dłużej, jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa lub wymogi regulacyjne (np. w zakresie danych finansowych dotyczących przelewów realizowanych w ramach konkretnego programu). 

Równocześnie obowiązujące przepisy ochrony danych wymagają, aby nie przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy niż cel, w którym dane osobowe są przetwarzane. Poprzez odpowiednie ustawienie aplikacji informatycznych i stosowanie polityki zapewniamy, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne.

Dodatkowe informacje dotyczące okresów przechowywania Państwa danych osobowych można uzyskać wysyłając wniosek na stronie www.abb.com/privacy.]

 1. Prawa do ochrony danych

W zależności od Państwa jurysdykcji, w której przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą Państwo mieć następujące prawa:

Prawa do ochrony danych

Co to oznacza

Prawo dostępu do swoich danych

Mogą Państwo zwrócić się o możliwość wglądu lub uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę ABB.

Prawo do poprawienia swoich danych

Mogą Państwo zażądać natychmiastowej poprawy swoich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia swoich danych

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie będą już potrzebne, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla własnych celów lub na żądanie przekazania ich stronie trzeciej.

Prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec naszego przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy opieramy się na naszym uzasadnionym interesie jako podstawie naszego przetwarzania, a Państwa prawa do ochrony danych przeważają nad uzasadnionym naszym interesem.

Prawo do odwołania zgody

Jeżeli firma ABB poprosiła Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem w odniesieniu do przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej odwołaniem.

Należy zauważyć, że prawa opisane powyżej nie są bezwzględne, a Państwa wniosek nie zawsze może być w pełni zrealizowany. Na przykład czasami nie możemy usunąć lub zastrzec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na zobowiązania prawne lub umowne dotyczące przechowywania tych danych.

Mogą Państwo zażądać egzekwowania swoich praw do ochrony danych osobowych na stronie www.abb.com/privacy.

 1. Kontakt i dodatkowe informacje

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej lub zadać pytania, w jaki sposób firma ABB przetwarza Państwa dane osobowe, należy skontaktować się z naszym Grupowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail privacy@abb.com lub złożyć skargę na stronie www.abb.com/privacy.

Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi lub uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do urzędu ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania lub zatrudnienia bądź oddać sprawę do sądu, jeżeli uważają Państwo, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych.

Zgoda i prawa do wizerunku

ABB i jej spółki zależne chcą wykorzystywać zdjęcia i/lub materiał wideo (w tym ścieżki dźwiękowe materiału wideo lub oddzielne nagrania dźwiękowe) przedstawiające Państwa, które zostały wykonane podczas wydarzenia Piękna Płeć, Piękny Umysł 19 marca 2020 roku w Krakowie  w celu promocji wydarzenia. Obrazy i/lub wideo zostaną opublikowane na następujących kanałach: ABBTV, ABB.com, intranet ABB, Twitter, Facebook, YouTube, broszury, publikacje online i na stronach internetowych pieknaplec.pl, publikacje drukowane, nasza komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna, materiały marketingowe, materiały e-marketingowe, materiały promocyjne. ABB i jej spółki zależne mogą również chcieć używać twojego nazwiska w tych kanałach. Proszę zaznaczyć pole poniżej, aby zaznaczyć swoją zgodę. Zgodę można odwołać w każdej chwili, wypełniając formularz na stronie www.abb.com/privacy.

Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych w wewnętrznych kanałach publikacji (w Internecie i w druku);

Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych w zewnętrznych kanałach publikacji (w Internecie i w druku);

Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych w kanałach mediów społecznościowych;

Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych w materiałach marketingowych i promocyjnych (w Internecie i w druku)